ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  22/1 หมู่ที่  1  กิโลเมตรที่  4  ถนนเด่นห้า – ดงมะดะ  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000  หมายเลขโทรศัพท์  053 719141  หมายเลขรหัสโรงเรียน 570003  หมายเลขเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  ฉ.10396  ที่ราชพัสดุเลขที่  ชร.930  เนื้อที่ครอบครอง  3  ไร่  3  งาน  80  ตารางวา   
 
เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนวิถีพุทธ  และวิถีลูกเสือ
 
การบริหาร 
แบ่งการปฏิบัติราชการออกเป็น   4   ฝ่าย 
ประกอบด้วย  งานบริหารวิชาการ  งานบริหารบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป