วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

"โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรมและพื้นฐานเทคโนโลยี 
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามวิถีไทย 
มีใจรักสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"