จดหมายข่าว
จดหมายข่าว โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
mail  ฉบับที่ 9   วันที่ 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2565


mail  ฉบับที่ 1   วันที่ 29  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2562

mail  ฉบับที่ 2   วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 (วันพ่อแห่งชาติ)

mail
 ฉบับที่่ 3  วันที่่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 (เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด)

mail ฉบับที่ 4 วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 (ทำบุญอาคารใหม่)

mail ฉบับที่ 5 วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 (วันเดืกแห่งชาติ)

mail ฉบับที่ 6 วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 (กีฬาสีสัมพันธ์)

mail
 ฉบับที่ 7 วันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 (ทัศนศึกษา อ.1-ป.3)

mail ฉบับที่ 8 วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.วัดจังหูน)

mail ฉบับที่ 9 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (วันมาฆบูชา)

mail ฉบับที่ 10 วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (ป.4-ป.6 ทัศนศึกษาฯ)

mail ฉบับที่ 11 วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (ป้องกันไวรัส COVID-19)

mail ฉบับที่ 12 วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ2563 (ผอ.สพป.ชร.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT)

 mail ฉบับที่ 13 วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 (ปัจฉิมนิเทศ 62)

mail ฉบับที่ 14 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 (นิเทศติดตามการเรียนการสอนทางไกล)

mail ฉบับที่ 15 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการออกเยี่ยม)

mail ฉบับที่ 16 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563)

mail ฉบับที่ 17 วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563 (วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563)

mail ฉบับที่ 18 วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)

mail ฉบับที่ 19 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 (บูรณาการจัดการขยะ)

mail ฉบับที่ 20 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 (วันแม่แห่งชาติ)

mail ฉบับที่ 21 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 (สัปดาห์วิทยาศาสตร์)

mail ฉบับที่ 22 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 (ค่ายป้องกันยาเสพติด)

mail ฉบับที่ 23 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 (ค่ายอบรมคุณธรรมฯ)

mail ฉบับที่ 24 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2563 (อบรมพัฒนาครูฯ)

mail ฉบับที่ 25 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 (รณรงค์ไข้เลือดออก)

mail ฉบับที่ 26 วันที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ.2563 (ลอยกระทง)

mail ฉบับที่ 27 วันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 (ถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า)

mail ฉบับที่ 28 วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 (อบรมป้องกันโควิด-19)

mail ฉบับที่ 29 วันที่ 4 ธันวาคมา  พ.ศ.2563 (วันพ่อแห่งชาติ63 - วันชาติ)