เช็คเกรด
เช็คเกรด2
ตรวจสอบผลการเรียน/เช็คเกรดนักเรียน

ชื่อผู้ใช้    =    หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (คนที่เลข 0 นำหน้า ให้เปลี่ยน 0 เป็น G)
รหัสผ่าน  =    sc123
เลือกภาคการศึกษาที่ 1

คลิกเข้า...