ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย รับสมัครนักเรียนใหม่ 2566...
ปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ชั้นอนุบาล 1  ,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่)

คุณสมบัติ
ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) , ชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) , ชั้นอนุบาล 3 (5 ขวบ) นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
อายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิด 1 ม.ค.-31 ม.ค. 2556) หรือจบชั้นอนุบาล 3

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร (ยื่นใบสมัครที่โรงเรียน)
2. สูติบัตรฉบับจริง (สำเนา 2 ฉบับ)
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (สำเนา 2 ฉบับ)
4. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (จำนวน  ฉบับ)
5. ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (จำนวน 2 ฉบับ)
6. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ

โทร.095-6970766
097-1877616
063-7581628โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 219 ครั้ง