ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระดั อนุบาล 1
  คุณสมบัติ
        ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) 
        ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (5 ขวบ)
     ***นับอายุถึงวันที่ 16 พ.ค.65

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รับเด็กที่อายุย่างเข้าปีที่ 7 (เกิด 1 ม.ค.-31 ม.ค.2558) หรือจบชั้นอนุบาล 3

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร (ยิื่นใบสมัครที่โรงเรียน)
2. สูติบัตร ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านฉบับขจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา (2 ฉบับ)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (2 ฉบับ)
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อฯ


หรือรับใบสมัครที่โรงเรียนได้
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2565,16:26   อ่าน 1054 ครั้ง