ครู ระดับปฐมวัย

นางสาวภคพร ปัญญาใส
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางธณาภร จิตต์ประสาร
ครูชำนาญการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวนิภาพร ปัญญาเสน
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวภัคคนันทน์ เลิศมงคลกมล
ครูผู้ช่วย / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางจารุณี ภูรีโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้นอนุบาล 3