ครู ระดับปฐมวัย

นางสาวณิศารัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวภคพร ปัญญาใส
ครูพี่เลี้ยง อ.1

นางธณาภร จิตต์ประสาร
ครูชำนาญการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวนิภาพร ปัญญาเสน
ครูพี่เลี้ยง อ.2

นางสาวภคคนันทน์ เลิศมงคลกมล
ครูผู้ช่วย / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางจารุณี ภูรีโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2