ครู ระดับประถมศึกษา

นางสาวนีรนุช โคมารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวจิราภรณ์ กองเงิน
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.2/1

นางศิริทร ปฐมวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวยาตรา เมืองมา
ครูชำนาญการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางจุฬารัตน์ สุขทวี
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสุรีย์ ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.4/1

นางเสาวภา ฐานะกอง
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.4/2

นายเธียรโชติ ธรรมชื่น
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.5

นายเมธี อูปสุ
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.6

นายสุพักตร์ แสนทวีสุข
ครูขำนาญการ / ครูประจำวิชา

นางสาววราภรณ์ ขยันขาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณภัทร มาคูณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววันเพ็ญ ทองดี
ครู คศ.1 การศึกษาพิเศษ (ช่วยราชการ)

นางสาวณิศารัตน์ คำสุข
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ช่วยราชการ)