ครู ระดับประถมศึกษา

นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.2/1

นางเกษร แก้วตา
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.1/2

นางศิริทร ปฐมวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสุรีย์ ปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.4/1

นางจุฬารัตน์ สุขทวี
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.3/2

นางเสาวภา ฐานะกอง
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.4/2

นายเธียรโชติ ธรรมชื่น
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.5

นายเมธี อูปสุ
ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.6

นายสุพักตร์ แสนทวีสุข
ครูขำนาญการ / ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวณัฐิญา เคนมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณฐมณ นามวงค์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ