ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน CAKE MODEL (บรรยากาศชั้่นเรียนแห่งความสุข)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.2/1
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2565,14:12  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลหัวฝายโดยการมีส่วนร่วม (HFS TRUST Model)
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล พันลุตัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,14:13  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
ชื่ออาจารย์ : นางศิริทร ปฐมวงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.2/2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,10:30  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อักษรควบ และอักษรนำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิราภรณ์ กองเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.1/2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,10:04  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้น ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายเธียรโชติ ธรรมชื่น
ตำแหน่ง : ครูขำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,15:54  อ่าน 10909 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อินโฟกราฟฟิก ห้องเรียนกลับดาน
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา ฐานะกอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.4/2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,13:55  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ป.2/1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,13:31  อ่าน 369 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 1-18
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี ภูรีโรจน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ / ครูประจำชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,10:35  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปรากฏการณ์ในเวลากลางวัน กลางคืน
ชื่ออาจารย์ : นางธณาภร จิตต์ประสาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,10:11  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล พันลุตัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2564,09:28  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..